Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 2010

Έρευνα

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΕΜΠΡΗΣΤΕΣ:
Ο (1) στους (5) εμπρηστές σε αστικές περιοχές στην Ελλάδα είναι ανήλικος
Σύμφωνα με την πρόσφατη Έρευνά μου,''Το προφίλ του εμπρηστή (10ετία του 2000)'', η οποία έχει αναρτηθεί στο παρόν blog http://andrianos-firedepartment.blogspot.com/ ''ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΡΗΣΜΩΝ'',ορισμένα από τα σημαντικά συμπεράσματα,που εξήχθησαν, σχετικά με τους ανήλικους εμπρηστές αστικών περιοχών, έχουν ως εξής:
  • Το (18,2%) των εμπρηστών, που καταδικάσθηκαν ήταν ανήλικοι.
  • Οι ανήλικοι εμπρηστές ήταν..........