Κυριακή, 21 Ιουνίου 2015

Έρευνα

''Το κόστος της δασοπυρόσβεσης στην Ελλάδα''
    

Έρευνα

Η αποτίμηση της δασοπυρόσβεσης στην Ελλάδα.

Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγου - Υπαρχηγού ΠΣ, ε.α, Νομικού

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ:
1) Το σημερινό μοντέλο δασοπυρόσβεσης έχει αποτύχει και δικαιώνεται η Δασική Υπηρεσία.
2) Η δασοπυρόσβεση σήμερα είναι πολυδάπανη και ούτε πιο αποτελεσματική και πιο