Εμπρησμός

Τα εγκλήματα του εμπρησμού, αναφέρονται στο ΙΓ΄ Κεφάλαιο του Ποινικού Κώδικα και οι νομοτυπικές τους μορφές έχουν ως εξής:

                               Π Ο Ι Ν Ι Κ Ο Σ   Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ

                                        ''  ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

                                           Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα

                                                         Άρθρο 264
                                                        Εμπρησμός

 Όποιος με πρόθεση προξενεί πυρκαγιά τιμωρείται: α) με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα` β) με κάθειρξη, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο` γ) με κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών, αν στην περίπτωση του στοιχείου β΄ επήλθε θάνατος.

                                                        Άρθρο 265
                                                Εμπρησμός σε δάση

1. Με ειφύλαξη της βαρύτερης τιμωρίας κατά τους όρους του άρθρου 264, όποιος με πρόθεση προξενεί πυρκαγιά σε δάσος ή δασική έκταση κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφοι 1 και 2 του ν. 998/1979 ή σε έκταση που έχει κηρυχθεί δασωτέα ή αναδασωτέα κατά την έννοια της παρ. 5 του ίδιου άρθρου, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα έτη και με χρηματική ποινή από 15.000,00 ευρώ έως 150.000,00 ευρώ. Δεν επιτρέπεται μετατροπή ή αναστολή της ποινής που επιβλήθηκε και η έφεση δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της(1). Αν η πράξη είχε ως επακόλουθο να εξαπλωθεί η φωτιά σε μεγάλη έκταση επιβάλλεται κάθειρξη (2).
2. Αν η πράξη τελέστηκε από ιδιοιτέλεια ή κακοβουλία ή η έκταση που κάηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.
3. Όποιος με σκοπό να διαπράξει το έγκλημα της παραγράφου 1 προβαίνει σε προπαρασκευαστική ενέργεια τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Η ποινή αυτή δεν μετατρέπεται, ούτε αναστέλλεται και η έφεση δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της(3).

Σημειώσεις: 
1) Το δεύτερο (προτελευταίο) εδάφιο της παραγράφου 1 δεν ισχύει μετά την κατάργηση του από το δεύτερο
εδάφιο του άρθρου 5 και του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 6 του ν. 1419/1984 (ΦΕΚ 28 / τεύχος Α΄).
2) Με την παρ. 1 του άρθρου 116 του Ν. 1892/1990 και 3 του άρθρου 29 του Ν. 2081/1992 αντικαταστάθηκε η παρ. 1.
3) Η παρ. 3 προστέθηκε με το άρθρο 58 του Ν. 4249/2014 ''Προπαρασκευαστικές πράξεις εμπρησμού σε δάση..." (ΦΕΚ 73/ τεύχος Α΄).

                                                      Άρθρο 266
                                            Εμπρησμός από αμέλεια

1. Αν η πράξη του άρθρου 264 τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση.
2. Αν η πράξη του άρθρου 265 παρ. 1 τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή από 2.900,00 ευρώ μέχρι 29.000,00 ευρώ, εκτός αν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη. Μετατροπή της ποινής που επιβλήθηκε δεν επιτρέπεται.

Σημείωση:
Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 116 του Ν. 1892/1990 και 3 του άρθρου 29 του Ν. 2081/1992

                                                     Άρθρο 267

Ο υπαίτιος της πράξης του άρθρου 266 απαλλάσσεται από κάθε ποινή, αν με την ελεύθερη θέλησή του καταστείλει ο ίδιος την πυρκαγιά ή με τη γρήγορη αναγγελία του προς την αρχή δώσει αφορμή για την καταστολή της.